Get Adobe Flash player

НДПС създава „Публичен регистър“ в изпълнение на чл. 29 от ЗПП:

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2. декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.;

3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;

4. обстоятелствата по чл. 17;

5. притежаваните недвижими имоти;

6. разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;

7. годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании.

(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Публичността на регистъра по ал. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

1. Годишен финансов отчет 2009

2. Годишен финансов отчет 2010

3. Годишен финансов отчет 2011

4. ГФО 2011 г. – обща информация.

5. Справка за оповестяване на счетоводната политика на НДПС 2011г.

6. Финансов отчет на НДПС за местните избори 2011г.

7. Годишен финансов отчет 2012г.

8. Финансов отчет - Парламентарни избори 2013.

9. Годишен финансов отчет 2013г.

Share

Saat

Online konuklar

Şu anda 18 konuk çevrimiçi