Структура

Национално оперативно бюро ( НОБ) на НДПС:

1.Гюнер Бехчет Тахир – председател

2.Георги Русев Христозов – зам. – председател

3.Суави Басри Хаджи– зам. – председател

4.Халит Осман Гаази – секретар

5.Мустафа Мустафа Улан – член

6.Юсуф Ахмед Мехмед – член

7.Софка Теофилова Юрданова – член

Национална контролно – ревизионна комисия (НКРК):

1.Ердинч Шериф Ибрям – председател

2.Мелекбер Ибраим Селиман – член

3.Адил Аптулов Исмаилов – член

4.Сами Шефкъ Мустафа – член

5.Гюлчин Мехмедова Ахмедова – член

 

Съгласно Устава на НДПС партията се представлява от нейния председател: Гюнер Бехчет Тахир.